AKTUALNY CENNIK OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

Dz.U.02.10.98

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 25 stycznia 2002 r.
w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.

(Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)
Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1798) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów pobiera się opłaty w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów (Dz. U. Nr 38, poz. 436).

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
Lp. Wyszczególnienie (Cena z VAT)
1 2 3
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 - motocykl, ciągnik rolniczy
62,00
1.2 - samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.2)
98,00
1.3 - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
153,00
1.4 - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy
176,00
1.5 - autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą
199,00
1.6 - przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
40,00
1.7 - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.
50,00
1.8 - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.
70,00
1.9 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
75,00
1.10 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
157,00
1.11 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.
171,00
1.12 - pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
82,00
1.13 - taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42,00
1.14 - pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50,00
1.15 - pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)
63,00
1.16 - pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48,00
1.17 - tramwaj - wagon silnikowy3)
330,00
1.18 - tramwaj - wagon przegubowy3)
395,00
1.19 - tramwaj - wagon doczepny czynny3)
250,00
1.20 - tramwaj - wagon doczepny bierny3)
110,00
1.21 - trolejbus - badania elektryczne3) 4)

115,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 - skuteczności i równomierności działania hamulców
20,00
2.2 - skuteczności działania hamulców tramwaju3)
120,00
2.3 - skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu3)
50,00
2.4 - ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania
14,00
2.5 - połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu
20,00
2.6 - toksyczności spalin
14,00
2.7 - poziomu hałasu
20,00
2.8 - geometrii kół jednej osi
36,00
2.9 - działania amortyzatorów jednej osi
14,00
2.10 - wszystkich innych usterek łącznie
20,00

3 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
3.1 - motocykl, motorower, ciągnik rolniczy
116,00
3.2 - samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.
169,00
3.3 - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
232,00
3.4 - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy
287,00
3.5 - autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą
316,00
3.6 - przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
89,00
3.7 - przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c.
134,00
3.8 - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.
165,00
3.9 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
170,00
3.10 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
260,00
3.11 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.
287,00

4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 - określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)5)
20,00
4.2 - po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94,00
4.3 - dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
51,00

5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 - co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez organy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)5)
20,00
5.2 - po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94,00

6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 - w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne)
114,00
6.2 - który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42,00
6.3 - który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50,00
6.4 - który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
82,00
6.5 - autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)
122,00
6.6 - do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48,00
6.7 - w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne)
82,00

7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 - prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy2)
35,00
7.2 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze6)
21,00
7.3 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób6)
48,00
7.4 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego regularnej komunikacji publicznej6)
41,00
7.5 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego6)
41,00
7.6 - nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru nadwozia
49,00
7.7 - nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru silnika
49,00
7.8 - wykonanie tabliczki i jej zamocowanie
36,00
7.9 - sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych
82,00
7.10 - ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp.
51,00
7.11 - pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy7)
255,00


Objaśnienia:
         
1) Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.
2) Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
3) Opłaty za badania nie obejmują kosztów dojazdu i zakwaterowania badających.
4) Pozostałe badania jak dla autobusu.
5) W przypadku gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowe badanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką jak za okresowe badanie techniczne pojazdu. 6) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
7) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:

Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.